Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Wysokość opłat

Wysokość opłat - studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli trzysemestralne - DORADZTWO ZAWODOWE realizowane przez Internet

Opłata Wpisowe * Czesne za I semestr Czesne za II semestr Czesne za III semestr Czesne opłata jednorazowa
Wysokość opłaty 300/100 1100 1100 900 2900
Termin płatności przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych do 30.09. 2011 do 31.01.2012 do 30.09.2012 do 30.09.2011

* Kandydat składający dokumentację rekrutacyjną do 31 lipca 2011 r. wpisowe 100 zł

Druk wpłaty i kody studiów do pobrania poniżej

Druk wpłaty za studia Kody studiów

Zarządzenie nr 11/2011 Kanclerza Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwanej dalej WSNS z dnia 30 kwietnia 2011 roku w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2011/12

Na podstawie art. 160 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz 1365 z późn. zm.) w związku z § 26 ust 2 pkt 6) Statutu WSNS zatwierdzonego decyzją DSW-3-07-411-64/07 MNiSZW z dnia 29 marca 2007 r., zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, zwana dalej WSNS, jest niepubliczną uczelnią zawodową, kształcącą na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz studiów podyplomowych.
 2. Na podstawie § 27 ust 2 Statutu WSNS Studia podyplomowe zwane dalej Studiami są odpłatne.
 3. W ciągu całego okresu Studiów Słuchacz Studiów zwany dalej Słuchaczem jest zobowiązany wnosić wymagane opłaty obowiązujące na kierunku, na którym studiuje.
 4. Na odpłatności pobierane od Kandydatów oraz Słuchaczy składają się opłaty: wpisowego, czesnego i inne określone w Umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zwana dalej Umową.
 5. Obowiązujące opłaty należy wnosić przelewem na numer konta bankowego podany w Umowie.
 6. Na żądanie upoważnionego pracownika oraz w przypadku gdy wniesienie opłaty jest warunkiem dalszych działań WSNS, Słuchacz zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty.
 7. Wysokość opłat w trakcie roku akademickiego może ulec zmianie w sposób określony w § 7 Umowy.
 8. Decyzje indywidualne w sprawach finansowych Słuchacza podejmuje Kanclerz. Decyzja Kanclerza jest ostateczna.

§ 2

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowej w wysokości 300 zł. W przypadku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 31 lipca 2011 r. opłata wpisowego wynosi 100 zł. Kopię dowodu opłaty wpisowego należy złożyć wraz z kompletem dokumentów wymaganych przy przyjęciu na Studia.
 2. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.
 3. Opłata wpisowego jest zwracana w przypadku nieuruchomienia danego kierunku Studiów.

§ 3

 1. Wzór Umowy stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:
 2. Załącznik nr 1 dla następujących Studiów:
  1. dietetyka i planowanie żywienia II semestralne,
  2. doradztwo zawodowe II semestralne,
  3. pośrednictwo pracy,
  4. badania społeczne i rynkowe,
  5. europejski doradca zawodowy,
  6. ekonomia społeczna,
  7. public relations,
  8. promocja i reklama,
  9. taniec.
 3. Załącznik nr 2 dla:
  1. dietetyka i planowanie żywienia III semestralne,
  2. doradztwo zawodowe III semestralne,
  3. socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży.
 4. Załącznik nr 3 dla:
  1. kosmetologia w medycynie.
 5. Załącznik nr 4 dla:
  1. ratownictwo przedmedyczne.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Lublin, dnia 30 kwietnia 2011 r.

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
BANK PKO BP S.A.
26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

© 2024 wNET

szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

LikesXL

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe lublin Studia podyplomowe lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu